Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van Youha B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, tevens als Youha NL, onder nummer 90448286. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Youha NL.

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Groothandel Youha B.V. – hierna te noemen ‘Youha NL’ – gedane aanbiedingen en op alle door Youha NL gesloten overeenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de verkopen en leveringen van producten en diensten en/of zaken alsook het verrichten van diensten en werkzaamheden, van welke aard dan ook, aan de wederpartij.

Onder ‘wederpartij’ in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: elke (rechts)persoon die met Youha NL een overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.

Indien de wederpartij zelf algemene voorwaarden hanteert hebben deze voorwaarden te allen tijde voorrang.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Youha NL daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of dat met Youha NL schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van deze voorwaarden is afgeweken, kan de wederpartij daar geen rechten aan ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

Het verkopen van Youha NL producten via online platforms als Bol.com, E-bay en/of Amazon is niet toegestaan, ook is het verkopen aan derden niet toegestaan, tenzij Youha NL en wederpartij onderling anders zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen
Alle door Youha NL gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

Het toezenden van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Youha NL niet tot acceptatie van een order. Indien Youha NL een order niet accepteert, zal Youha NL dat binnen 5 werkdagen kenbaar maken aan de wederpartij.

Youha NL behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst
De aan Youha NL gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Youha NL aanvaard, zodra het door Youha NL schriftelijk is bevestigd, dan wel dat Youha NL op een andere wijze aan de wederpartij heeft te kennen gegeven dat de order aanvaard is.

De overeenkomst komt tot stand zodra Youha NL het aanbod aanvaard heeft, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen 5 werkdagen schriftelijk geprotesteerd is.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen bindt Youha NL slechts, indien deze door Youha NL schriftelijk bevestigd zijn.

Elke met Youha NL aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde – dit ter keuze van Youha NL – dat Youha NL van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Youha NL. Youha NL heeft om deze reden het recht om een order van een wederpartij te weigeren.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Youha NL binden Youha NL niet.

Youha NL is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- alsook aan de overige verplichtingen, voldaan zal worden. Indien de door Youha NL verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Youha NL de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Youha NL uit het gemene recht voortvloeien.

Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur, etc. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d. door Youha NL bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

Youha NL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Youha NL is het de wederpartij verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Youha NL gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met de wederpartij gelieerde vennootschappen.

Indien er met twee of meerdere wederpartijen gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

De wederpartij machtigt Youha NL om de opdracht door een door Youha NL aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip, te laten uitvoeren. De wederpartij gaat akkoord met overdracht door Youha NL aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Youha NL met de wederpartij gesloten overeenkomst(en).

Artikel 4: Annulering
In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Youha NL, kan door Youha NL worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de wederpartij is Youha NL gerechtigd om 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

Artikel 5: Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen in euro-valuta, gebaseerd op levering af YOUHA NL (af fabriek), exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van emballage/verpakkingen, in- en uitlading, vervoeren en verzekering.

In rekening worden de prijzen gebracht, die vooraf met de wederpartij zijn afgestemd d.m.v. een offerte met deze Algemene Voorwaarden.

Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities zoals deze onderling met wederpartij schriftelijk zijn afgestemd.

Artikel 6: Levering
De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de aflevering van de zaken op het (aflever)adres van de wederpartij door een vervoermiddel van of namens Youha NL.

De wederpartij dient de producten onmiddellijk af te nemen. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het inladen, vervoeren en uitladen van de verkochte producten geschiedt voor risico van Youha NL. Zodra de te leveren producten bij de wederpartij zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de wederpartij. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de wederpartij is nimmer inbegrepen. Verzoekt de wederpartij Youha NL om de producten elders af te leveren dan de gebruikelijke wijze, dan kan Youha NL de hieraan verbonden kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Youha NL is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de wederpartij te factureren, bij eerste levering. Nadien hanteert Youha NL een betalingstermijn van 14 dagen.

Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.

Bij levering van het verkochte op het adres van de wederpartij, zullen de door Youha NL opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Youha NL opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van Youha NL zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Youha NL in deze de grenzen van redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de wederpartij enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Youha NL onbetaald heeft gelaten.

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen van Youha NL op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. In dat geval heeft Youha NL het recht, niet de plicht, de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan.

De wederpartij is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de wederpartij het ontvangst van de goederen. Indien de wederpartij niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Youha NL gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Geopende en/of gebruikte artikelen kunnen niet retour gestuurd worden, dit i.v.m. de hygiëne maatregelen.  

Artikel 7: Garantie
Youha NL garandeert de wederpartij zaken te leveren die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik.

De garantie verplicht Youha NL slechts tot het kosteloos vervangen van het motorische onderdeel van de borstkolven, alle andere silicone onderdelen vallen niet onder de garantie, tenzij Youha NL en wederpartij anders zijn overeengekomen.

De garantie (voor de consument) vervalt indien:

Youha NL is alleen gehouden tot nakoming van de garantieverplichtingen binnen Nederland en België, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8: Reclames
De wederpartij dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades, gebreken of tekorten dienen door de wederpartij schriftelijk aan Youha NL kenbaar te worden gemaakt.

Retourzending mag slechts geschieden na uitdrukkelijke toestemming van Youha NL. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending van de te retourneren zaken.

Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures ter zake het doen van mededelingen over klachten, zal Youha NL zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Youha NL, hetzij het gebrek herstellen dan wel een vervangend product leveren dan wel, indien de koopsom voor het betreffend product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De wederpartij zal ter zake dit soort situaties van Youha NL nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen: de aansprakelijkheid van Youha NL blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

Klachten en reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Youha NL wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Youha NL verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transacties(s) met Youha NL correct weer te geven en door de wederpartij te zijn goedgekeurd.

Artikel 9: Facturering en betaling
De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Youha NL dient per bank – via overboeking of door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso – dit zonder enige korting of beroep op compensatie.

Van voor vermelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Youha NL uitdrukkelijk een afwijkende betalingswijze schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum, van 14 dagen.

De aan de wederpartij kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank – via overboeking of middels automatisch incasso – geldt de dag van credit-valutering van de rekening van Youha NL als de dag van betaling. De wederpartij is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Youha NL een korting of compensatie toe te passen.

Indien de wederpartij niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist. Youha NL is alsdan gerechtigd aan de wederpartij een dagrente in rekening te brengen, zoals deze door de algemene banken in Nederland gehanteerd wordt.

Youha NL is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Youha NL van de wederpartij te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum door Youha NL per bank ontvangen te zijn.  

Artikel 10: Uitsluiting en beperkingen van aansprakelijkheid
Youha NL aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door een grove schuld of ernstige nalatigheid van Youha NL. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Youha NL voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de wederpartij Youha NL tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.

Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Youha NL geen aansprakelijkheid.

Indien Youha NL naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de wederpartij zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent van Youha NL.

Artikel 11: Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Youha NL welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Youha NL kan worden verlangd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoersstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen, storingen in de leveringen van energie, bedrijfsbezetting, in- en uitvoeringsbelemmeringen en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Youha NL (zijn) ontstaan.

Indien Youha NL door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Youha NL het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Youha NL. Youha NL is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Youha NL, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Indien Youha NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12: Wanprestatie en ontbinding
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Youha NL ingeval van wanprestatie van de wederpartij ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Youha NL. Youha NL is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Youha NL geleden schade.

De in dit artikel vermelde rechten heeft Youha NL eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien de wederpartij surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, een deel of het geheel aan (onroerende) zaken in beslag is genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de wederpartij het voornemen heeft Nederland of Belgie metterwoon te verlaten, of indien de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Youha NL op de wederpartij heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 13: Conversiebepaling
Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en het hierboven in dit artikel vermelde niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Overdracht en verval van rechten
Youha NL is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Iedere vordering tegen Youha NL vervalt, indien Youha NL niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 15: Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
Op de aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering met en door Youha NL is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien tussen Youha NL en de wederpartij een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

De rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Youha NL gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Youha NL het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 16: Retourbeleid consument
Als koper heeft u het recht om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren of te ruilen. Dit kan binnen het hiervoor vastgestelde termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Gelieve hiervoor contact opnemen met onze website via info@youha.nl. Wij verzorgen na ontvangst van de producten voor terugbetaling of sturen andere gewenste producten naar u op. U kunt de terugbetaling binnen 10 dagen verwachten.

Belangrijk!

Artikelen in originele verpakking opsturen. Borstkolven, onderdelen van borstkolven, spenen en artikelen die op de blote huid gebruikt worden, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht in verband met hygiëne, tenzij de verpakking ongeopend is. Artikelen mogen niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt zijn.

U kunt uw retourzending opsturen naar:

Youha B.V.
Nijverheidsstraat 4a
7641 AB Wierden

Voorwaarden
Kosten en risico

De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de koper. Voor ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retourzendingen, zullen wij de kosten inhouden op het aankoopbedrag dat wij u terugbetalen voor retourneerde producten.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het beschadigen of het zoekraken van geretourneerde producten. Wij adviseren u de producten in originele verpakking en goed beschermd te versturen. Daarnaast adviseren wij u altijd een verzendbewijs te vragen bij de post en dit te bewaren.